Юридичний факультет 

Кафедра історії та археології 

ОС- магістр 

Напрям підготовки - 014.03 Середня освіта. Історія

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Метою є ознайомлення студентів з єтнографічними особливостями українського народу, його звичаями і обрядами

Завдання: сформувати у студентів про етнографічні відмінності українського народу від інших народів східнослов'янської групи, прищепити повагу до народних звичаїв, традицій, ознайомити з елементами традиційної обрядовості, національної кухні, тощо.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Напрям підготовки - 032 "Істрія та археологія"

Мета викладання навчальної дисципліни «Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки» - отримання глибоких й різнобічних знань з історії країн Західної Європи та Північної Америки у ХХ – на початку ХХІ ст., ознайомлення з основними історичними джерелами цього періоду, найважливішими проблемами та основними досягненнями української, російської та світової історіографії, підвести студентів до розуміння історичного процесу та місця особистості в ньому.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки» є

  • Озброїти студента знаннями і підготувати його до дискусій з актуальних проблем: соціально-економічний та політичний розвиток провідних країн західного світу у ХХ - на початку ХХІ ст.
  • Визначити здобутки та недоліки Версальсько-Вашингтонської системи післявоєнного устрою світу.
  • Проаналізувати міжнародні відносини у міжвоєнний період.
  • Дослідити причини виникнення та наслідки правління тоталітарних режимів у Європі.
  • Дати історичну оцінку подіям Другої світової війни.
  • З’ясувати особливості соціально-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
  • Вияснити особливості становлення міжнародних відносин у період формування однополярного світу.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Мета курсу: розкрити зміст навчального курсу, ознайомити студентів з найбільш важливими спеціальними історичними дисциплінами, загальними та частими питаннями методики та техніки історичного дослідження.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Напрям підготовки - 032 Історія та археологія

Мета викладання навчальної дисципліни «Новітня історія Азії та Африки» - використовуючи навчально-методичну та наукову літературу, сформувати у студентів розуміння основних тенденцій соціально-економічного, політичного та культурного розвитку країн Азії та Африки у ХХ – на початку ХХІ століть.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Новітня історія Азії та Африки» є озброїти студента знаннями і підготувати його до дискусій з актуальних проблем афро-азійського світу. На обговорення виносяться питання економічного розвитку і соціальної політики окремих країн, міжнародних і міждержавних відносин, а також проблеми етноконфесійного характеру.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Мета викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є ознайомлення студентів-істориків із сучасною методикою і методологією науково-дослідної роботи та можливостями їх використання на практиці, набуття слухачами навиків організації самостійної науково-дослідної роботи.

Завдання вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є залучення студентів до науково-дослідної роботи, збагачення їхніх знань новими науковими даними, розвиток здібностей до творчого мислення, наукового аналізу явищ, процесів є принципово важливим.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Напрям підготовки - 032 Історія та археологія

Мета: забезпечення засвоєння студентами основ методичної науки та підготувати до здійснення викладацької діяльності. Провідною метою курсу є завершення професійної освіти вчителя, озброєння майбутнього викладача історії змістом i педагогічними засобами навчання, знаннями та навичками, необхідними для здійснення ефективної історичної освіти, національного виховання i всебічного розвитку учнів.

Завдання озброєння майбутніх вчителів знаннями теоретичних основ сучасної методики викладання історії, напрацювання вмінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективності навчання історії.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Метою викладання навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство» є розкриття змісту навчального курсу, виділення його складових періодів, головних тенденцій і проблематики. Досягти глибокого засвоєння студентами матеріалу курсу та формування у них почуття патріотизму

 

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Історичне краєзнавство»    є засвоєння першочергових проблем історичного краєзнавства, фактичний матеріал та хронологію перебігу найважливіших подій у нашому краї;

- виявлення основних тенденцій розвитку Луганщини; 

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

032 - Історія та археології

Мета ‑ лекційного курсу є формування у студентів загального уявлення про особливості процесу наздоганяючої модернізації і становлення національної державності в країнах Центральної і Південно-східної Європи в епоху новітнього часу.

Завдання:

- показати особливості процесів модернізації і національно-державного будівництва на початку XX вв.;

- розглянути процес залучення регіону в геополітичні процеси і роль народів Центрально-східної Європи в системі міжнародних відносин напередодні і в роки Першої світової війни.

- показати особливості процесів індустріальної модернізації в умовах незалежного розвитку в геополітичних реальностях XX ст..

- дати загальні уявлення про формування державних інститутів, партійно-політичної системи і еволюції політичної ідеології в країнах Центрально-східної Європи в епоху Новітнього часу;

- розглянути процес трансформації ролі регіону і окремих країнах Центрально-східної Європи в системі міжнародних відносин, інтеграційних і глобалізаційних процесах в XX.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Спеціальність 032 Історія та археологія

Мета.

Розкрити зміст навчального курсу, показати його основи і періоди, головні тенденції й проблематику. Сприяти залученню студентів до глибокого знання історії Стародавнього Сходу як складової частини всесвітньої історії.

Завдання.

Для досягнення мети потрібно з урахуванням системного підходу та принципу комплексності виокремити найважливіші події періоду, що вивчається, надати їх сучасну оцінку, акцентувати увагу на особливостях розвитку давньосхідної історії.

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Напрям підготовки - 032 Історія та археологія

Мета: ознайомити студентів з основними подіями та фактами історії середніх віків у країнах Західної Європи в IV – на початку XVII ст., показати міжпредметні зв’язки курсу з іншими дисциплінами всесвітньої історії.

Завдання: виробити у студентів навички роботи з науковою і методичною літературою.
До найбільш загальних завдань курсу варто віднести: вивчення історії окремих країн Західної Європи в епоху середньовіччя; виявлення етапів розвитку європейських країн в V - першій половині XVII ст. й їх особливостей; дефініцію основних понять і вироблення системи понятійного апарата; виявлення загального та різного в розвитку окремих регіонів Європи; вивчення явищ, характерних для феодального суспільства; знайомство із сучасним станом джерельної бази медієвістики; ознайомлення з ходом і підсумками великих наукових дискусій по середньовічній тематиці та з історіографічним досвідом найбільш важливих з розглянутих проблем; більш детальне знайомство з допоміжними історичними дисциплінами стосовно досліджуваного курсу (нумізматика, геральдика, археологія, історична географія); нарешті, вивчення культурного розвитку європейських народів (головним чином, з погляду еволюції суспільної ідеології).

Юридичний факультет

Кафедра історії та археології

Напрям підготовки - 032 Історія та археологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» є допомогти науковій молоді опанувати інтелектуальне багатство, що приховане товщами часу і зберігається в сьогоднішньому розвитку наукових знань, наук як його корені, передумови, традиції і надбання. На жаль, історія науки останніми десятиліттями майже зникла з навчальних дисциплін вищих навчальних закладів України. Але відродження нації потребує уваги не лише до власне національної історії науки, а й до світової історії науки, культури, у контексті яких вона виникла і розвивалася.

У результаті винахідницької діяльності людини з самого народження суспільства з’явилася техніка, а потім і наука. Щоб зрозуміти ситуацію, в якій людство опинилося сьогодні, необхідно знати вузлові моменти історії науки і техніки. Тут „працює” філософський принцип: „щоб зрозуміти яке-небудь явище, потрібно знати його генезис та історію розвитку”.

Пропонований курс має виконувати певні функції — насамперед навчальну.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія науки і техніки» є розглянути принципові, вузлові моменти історії світової та вітчизняної науки і техніки на основі сполучення соціально-економічного і соціально-культурного підходів; проаналізувати розвиток світової та вітчизняної техніки у різні історичні періоди; виявити та дослідити особливості розвитку наукових знань на різних історичних етапах.