Юридичний факультет

Кафедра правознавства

Юридичний факультет

Кафедра правознавства

6.030401 Правознавство - 3 курс, 6 семестр

Метою викладання навчальної дисципліни "Цивільне процесуальне право" є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, питань підвідомчості цивільних справ, регламентування прав і обов'язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів та інша підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Юридичний факультет

Кафедра правознавства

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є розкриття теоретико-методологічних основ кримінально-виконавчого права, формування у студентів загальнонаукового уявлення вказаного навчального курсу, його сутності, засвоєння студентами актуальних питань теорії і практики у сфері регулювання кримінально-виконавчих правовідносин, формування навичок мислення, оцінки ситуацій, що виникають у процесі виконання та відбування кримінальних покарань, необхідних для юриста у сучасних умовах.

Юридичний факультет

Кафедра правознавства

6.030401 Правознавство - 4 курс, 8 семестр

Мета:  формування в студентів системи знань про правову природу, сутність, значення процесуальних документів, а також практичних навичок зі складання кримінально-процесуальних та цивільних процесуальних документів.

Юридичний факультет

Кафедра правознавства

081 Право

Метою викладання дисципліни є розкриття теоретико-методологічних основ цивільного права, як приватного права; сформувати в студентів загальнонаукові уявлення про предмет дисципліни, її сутність і принципи; вивчати актуальні питання теорії та практики застосування даної науки; оволодіння знаннями й навичками при розгляді практичних ситуацій у сучасних умовах; сприяти формуванню в студентів творчого інтересу до дисципліни, яка вивчається.