Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

"Верховенство права і правова держава», включає модулі:
• Верховенство права і правова держава
• Правова регламентація публічного управління та адміністрування
• Службове право

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство

4 курс, 8 семестр

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство - 4 курс, 7 семестр

Мета - показати рівень правового регулювання відносин України з Євросоюзом, визначити правову природу права ЄС та України.

Юридичний факультет

Кафедра конституційного прав

6.030401 Правознавство - 3 курс, 5 семестр

Завданнями дисципліни є навчити студентів оперувати термінами, що
відносяться до адміністративно-правових відносин, надати необхідні знання
про завдання, принципи, структуру, повноваження органів державної
виконавчої влади, про функції та форми державного управління, а також
вивчити різні види відповідальності, способи забезпечення законності і
дисципліни у сфері адміністративно-правового регулювання, основні риси та
принципи адміністративного процесу найбільш розвинених країн світу,
порівнювати процесуально-правові інститути України з аналогічними
інститутами цих країн. Напрацювати навички застосування вітчизняного та
зарубіжного процесуального законодавства і міжнародно-правових актів, що регулюють адміністративні відносини.

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Враховуючи, що Конституційне право України – основоположна галузь національної системи права, студенти повинні не тільки задовольнятися вивченням теоретичного матеріалу, але й уміти аналізувати норми Конституції та інших державно-правових актів, простежувати результати їх дії на конституційно-правові відносини.

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство

Метою викладання Конституційного права України є:

  • формування у студентської молоді нової конституційної свідомості на основі оволодіння ними предметом конституційного права як галузі права України, принципами, категоріями і теоретичними концепціями конституційного права як науки;
  • сприяння професійному становленню майбутніх юристів;
  • виховання студентів у дусі шанобливого відношення до Конституції України, конституційного ладу і конституційних інститутів країни

 

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство - 2 курс, 3 семестр

Мета вивчення дисципліни "МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО": формування знань про міжнародне публічне право, його особливості, основні галузі та інститути. Здобуття студентом теоретичних і практичних знань та вмінь щодо ролі, призначення, дії та застосування в Україні джерел міжнародного публічного права.

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

Мета курсу: дати студентам уявлення щодо тих підгалузей міжнародного приватного права, які перебувають у процесі інтенсивного розвитку, прищепити навички аналітичного підходу до основних інститутів міжнародного приватного права, навчити зіставляти загальні тенденції розвитку цих інститутів зі станом українського законодавства та визначати нагальні потреби і можливі шляхи їх вирішення у процесі вдосконалення національного права.

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство - 4 курс, 7 семестр

Мета та завдання курсу.  Ознайомлення студентів з основами кримінології та навчання їх навичкам професійної профілактики злочинів і правопорушень, прищепити навички самостійних досліджень кримінології: кримінальної, соціальної й економічної статистики.

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

1.2.1. Знати:

історію становлення і розвитку науки кримінології; сучасний теоретичний стан досліджень кримінологій; про проблеми, пов'язані з дослідженням злочинності, її причин і умов, особи злочинця, з розробкою мерів по попередженню злочинності; класифікацію кримінології злочинності, злочинів, її відмінності від класифікацій, прийнятих в рамках кримінально-правової науки; характеристику кримінології різних видів злочинності і що диференціюються залежно від соціологічних і психологічних чинників, що визначають їх існування.

1.2.2. Уміти:

складати профілактичні документи; давати експертну оцінку  правових актів; давати оцінку про стан   злочинності;  давати роз'яснення і рекомендації по застосуванню  профілактичних мерів як відносно злочинності в цілому, так і по профілактиці насильницької, організованої, професійної, рецидивної злочинності, необережній злочинності; злочинності неповнолітніх, жінок, військовослужбовців; економічній злочинності.

1.2.3. Мати уявлення:

про методику досліджень кримінологій; про планування заходів  направлених на боротьбу із злочинністю; про прогнозування змін стану злочинності залежно від тих, що відбуваються в товаристві соціально-економічних, політичних, етичних змін.

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

081 право

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство - 3 курс, 5 семестр

Юридичний факультет

Кафедра конституційного права

6.030401 Правознавство - 3 курс, 5 семестр

Мета - розкрити теоретико-методичні основи Конституційного права зарубіжних країн як правової основи конституційного ладу, провідної  галузі права.