Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, які чітко регламентують публічну фінансову діяльність, закріплюють фінансову систему України та регулюють функціонування усіх її ланок, зокрема й банківської.

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти механізму виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин, у тому числі й банківських, здобуття ними глибоких системних знань норм права, які регулюють публічну фінансову та банківську діяльність й правовідносини у цих сферах, а також засвоєння студентами особливостей їх прояву та розуміння шляхів і методів розв’язання складних правових проблем у різних фінансових галузях.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будь-яка господарська діяльність, тобто виробництво та реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку чи без такої мети, яка здійснюється на території України суб’єктами господарювання всіх видів і форм власності, а також діяльність державних органів щодо управління економікою.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів першого рівня вищої освіти комплексу знань щодо основних теоретичних питань господарської діяльності в цілому, так й окремих його галузей, порядоку створення окремих суб’єктів господарювання, укладання та забезпечення виконання господарських договорів, юридичної відповідальності за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами господарських  правовідносин, а також набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарські та господарсько-процесуальні відносини в аспекті правового регулювання цих відносин, їх правозастосування, організації та функціонування господарської діяльності, укладання та змін господарських договорів, вдосконалення господарського та господарсько-процесуального законодавства з урахуванням надбань науки у галузі господарського права та процесу, реалій сучасного господарського життя, практики господарського судочинства, застосування альтернативних способів вирішення господарських спорів, вітчизняного та закордонного досвіду.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів першого рівня вищої освіти вивчення основних теоретичних та практичних  питань здійснення господарської  діяльності в цілому, так і окремих її галузей,  порядок створення суб’єктів господарювання, укладання та забезпечення виконання господарських договорів, юридичної відповідальності за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами господарських правовідносин, а також набуття практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами та здійснення господарського-процесуальних дій у суді.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини у податковій та митній сферах в аспекті правового регулювання цих відносин, їх правозастосування, організації та функціонування фіскальної діяльності, вдосконалення податкового та митного законодавства з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду.

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти відповідних знань щодо специфіки правовідносин та взаємодії між учасниками фіскальної індустрії, правових засад діяльності фіскальних органів, компонентів сучасного правозастосування, а також формування в них навичок і вмінь з аналізу правових проблемних питань у податковій та митній сферах, винаходження шляхів їх вирішення та практичного застосування чинних норм національного й міжнародного законодавства у майбутній професійній діяльності.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, що виникають в процесі інвестиційно-інноваційної діяльності, відносини з приводу дій фізичних осіб, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти механізму виникнення, зміни та припинення інвестиційних та інноваційних правовідносин, здобуття ними глибоких системних знань норм права, які регулюють інвестиційну й інноваційну діяльність та правовідносини у цих сферах, а також засвоєння студентами особливостей їх прояву та розуміння шляхів і методів розв’язання складних правових інвестиційно-інноваційних проблем.

 

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є корпоративні правовідносини, які являють собою врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають між учасниками, юридичними особами та їх органами у зв’язку із створенням, функціонуванням та припиненням діяльності господарських товариств.

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами другого (магістрерського) рівня вищої освіти відповідних знань щодо загальних основ правового регулювання корпоративних відносин у господарській та господарсько-процесуальній сферах, а також набуття ними відповідного правового комплексу практичних вмінь і навичок, необхідних для формування їхньої професійної майстерності у корпоративній індустрії в цілому.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правовідносини у мас-медійній сфері.

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти відповідних знань щодо правових категорій у мас-медійній сфері, специфіки правовідносин та взаємодії між учасниками медіапростору, правових засад функціонування засобів масової інформації, компонентів сучасного правозастосування, а також формування в них навичок і вмінь з аналізу правових проблемних питань у сфері мас-медіа, винаходження шляхів їх вирішення та практичного застосування чинних норм національного й міжнародного законодавства у майбутній професійній діяльності.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини в галузі міжнародного економічного співробітництва.

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних понять, принципів, норм та інститутів міжнародного економічного права, набуття здобувачами вищої освіти системних знань щодо основних механізмів і форм регулювання міждержавних економічних відносин, міжнародних економічних інтеграційних процесів, з’ясування необхідності вступу України до міжнародних економічних організацій та інтеграційних об’єднань, вирішенні правових проблем з урахуванням вимог національного законодавства та положень міжнародних договорів.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові процеси у сфері міждержавних відносин, зміст доктрини, основних теорій і концепцій міжнародного права, міжнародно-правові поняття та визначення, принципи та норми міжнародного права, теоретичні основи правотворчої і правозастосовчої діяльності суб’єктів міжнародного права з урахуванням специфіки туристичної галузі.

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності, особливостей та системи, джерел міжнародного права і його основних принципів, суб’єктів міжнародного права, поняття та змісту міжнародних правовідносин, співвідношення національного та міжнародного права, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліні є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний зміст провідних галузей права України.

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з цілісним комплексом знань про сутність держави й права, їх функції, систему органів управління державою, систему галузей права і систему законодавства України; висвітлення основних понять і принципів окремих галузей права – конституційного, адміністративного, цивільного, сімейного, кримінального, трудового; прищеплення здобувачам вищої освіти навичок користування законодавчими актами.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають у процесі організації й здійснення підприємницької діяльності господарюючими суб’єктами.

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти фундаментальних знань щодо правовідносин господарювання, формування в них умінь і навичок щодо застосування набутих знань у правозастосовній практиці, піднесення правової культури, активізація творчих зусиль студентства, розвиток їхньої пізнавальної діяльності, актуалізація знань, формування у здобувачів вищої освіти наукового світогляду, правничого мислення, правосвідомості, моральних та інших якостей, необхідних для фахівця-підприємця.

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правовідносини у туристичній сфері.

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти відповідних знань щодо основ правознавства у сфері туризму, специфіки правовідносин та взаємодії між учасниками туристичної індустрії, правових засад діяльності туристичних організацій, компонентів сучасного правозастосування, а також формування в них навичок і вмінь з аналізу правових проблемних питань у туристичній сфері, винаходження шляхів їх вирішення та практичного застосування чинних норм національного й міжнародного законодавства у майбутній професійній діяльності. 

Юридичний факультет

Кафедра господарського права

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань про суспільні відносини, що виникають між транспортними підприємствами і споживачами у зв’язку із наданням послуг з використання транспортних засобів для здійснення процесу перевезення.

Метою викладання навчальної дисципліни «Транспортне право» є досягнення всебічного повного розуміння здобувачами вищої освіти природи та суті основних понять та інститутів транспортного права (транспортна діяльність, транспортні відносини, суб’єкти транспортного права, транспортні зобов’язання, транспортні договори, тощо), вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній роботі.