Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентської молоді систему естетичних знань та навичок естетичного сприйняття, естетичних переживань, естетичних оцінок, емоційно-естетичного відгуку на художні образи різних видів мистецтва, художньо-естетичних смаків та естетичних ідеалів.

В основу викладання дисципліни покладено аксіологічний та культурологічний методологічні підходи, на основі яких розглядаються проблеми естетичної вихованості і художньої освіти як важливої духовної цінності, як невід’ємної складової гуманної педагогіки. Естетична та художні культури є показником особистісної загальної та духовної культури. 

 За останні роки значною мірою розширюються і змінюються функції освіти як важливого чинника соціальної стабільності, наступності культури, виховання творчої, вільної, активної й відповідальної особистості. Освоєння цих функцій і нового змісту освіти потребує перегляду деяких принципів освіти і виховання, а також пошуку та впровадження прогресивних технологій і гнучких організаційних форм у методології науково-педагогічних досліджень.

За таких умов важливим моментом освітньої діяльності є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі науково-дослідницької роботи.
Формування методологічної грамотності викладача вищої школи спрямоване на розвиток педагогічної рефлексії, критичного мислення, креативності у застосуванні певних концепцій, форм та методів пізнання.

Методологічна грамотність – умова плідної роботи!

Методологія педагогіки – система знань про основи і структуру педагогічної теорії, про принципи підходу і способи здобуття знань, а також система діяльності із отримання таких знань.

напрям підготовки 18.01 – специфічні категорії 

спеціальності 8.18010021 – «Педагогіка вищої школи»

Дисципліна «Професійна педагогіка» є загально-педагогічною та спрямована на ознайомлення майбутніх спеціалістів зі знаннями теоретичних основ сучасної  професійної педагогічної науки й уміннями, що необхідні для оптимальної організації спілкування в колективі професійно-технічного навчального закладу, ефективної організації навчання та виховання в умовах становлення національної системи освіти в Україні, розвитку професійно-технічної освіти, самовиховання та самовдосконалення особистості майбутнього професіонала.