Мета дисципліни «Фізичне виховання» - послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти, а також формування фізичних здібностей студентів і вміння реалізовувати їх у соціально-професійній та фізкультурно-спортивній діяльності.

Завдання дисципліни:

  • · формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури;
  • · формування у студентів системи знань із фізичної культури та здорового способу життя, необхідних в процесі життєдіяльності, навчання, роботи;
  • · зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання;
  • · оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами та формами раціональної фізкультурної діяльності, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;
  • · набуття студентами фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно–прикладної фізичної підготовленості випускників  до життєдіяльності й обраної професії;
  • · придбання студентами досвіду творчого використання фізкультурно– оздоровчої та спортивної діяльності для досягнення особистої й професійної мети;
  • · набуття студентами здатності до виконання вимог освітньо– кваліфікаційних характеристик й освітньо–професійних програм підготовки бакалаврів.

Навчальна дисципліна «Загальний масаж і самомасаж» викладається для студентів галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, яка передбачає набуття кожним студентом знань, практичних навичок, загальних та фахових компетентностей передбачених курсом.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Загальний масаж і самомасаж» є ознайомлення студентів з основами масажу, як методу профілактики та лікування при різних нозологіях.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для опанування дисципліни «Загальний масаж і самомасаж» студент повинен мати знання з дисциплін «Анатомія та фізіологія людини», «Фізіологія людини», «Вікова анатомія та фізіологія», «Лікувальна фізкультура».

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Загальний масаж і самомасаж» є формування у студентів науково обґрунтованих про доцільність застосування масажу, підготовка та залучення студентів до використання знать та навичок володіння всебічним комплексним підходом при проведенні процедури масажу з метою найбільш ефективного впливу масажу на організм людини. Ознайомити студентів з основними принципами, видами масажу, з гігієнічними основами проведення масажу, вивчаючи фізіологічну дію масажу. Оволодіти навичками і вміннями виконувати різні види масажу із застосуванням основних та допоміжних прийомів масажу. У процесі навчання студенти вчаться аналізувати симптоматику порушень з використанням основних етапів обстеження м'язів

1.2.Завданнями вивчення дисципліни «Загальний масаж і самомасаж» полягає у формуванні у студентів необхідних знань, умінь і навичок вирішення науково-практичних завдань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 - історію виникнення масажу;

- види, форми та засоби масажу;

- фізіологічний вплив масажу на організм;

- техніку і методику виконання прийомів класичного масажу;

- показання та протипоказання до застосування класичного масажу;

вміти:

- застосовувати основні та додаткові прийоми класичного масажу на окремих ділянках тіла;

- проводити сеанс часткового та загального класичного масажу.

- вміти самостійно виконати масаж окремих частин тіла, використовуючи ти чи інші прийоми класичного масажу;

- вміти здійснювати вибір найбільш ефективних видів, методів та форм класичного масажу залежно від ступеня функціональних розладів, а також відповідно до індивідуальних особливостей організм

 - вміти самостійно виконати масаж , використовуючи ти чи інші прийоми нетрадиційних видів масажу