Сайт кафедри

Документація кафедри

Портфоліо освітніх програм:

241Б "Готельно-ресторанна справа"

242Б "Туризм"

292Б "Міжнародні економічні відносини"

242М "Туризм"

292М "Міжнародні економічні відносини"

Метою лекційних занять за дисципліною є  засвоєння студентами видів PR, особливостей PR-технологій, механізмів їх створення та впливу у сфері гостинності, розкриття загальних та специфічних особливостей, призначення даної дисципліни, її структури, окремих методів наукового пізнання комунікативних технологій; надання цілісної уяви про предмет; деталізація і поелементне вивчення й засвоєння відповідних дисципліні понять та тем, формування у студентів системи знань на основі усвідомлення загальних закономірностей, загальних принципів, що дозволяє із великої кількості одержаних знань виділяти тільки ті, на які падає основне змістовне і логічне навантаження та які є опорою для встановлення зв’язків між основними поняттями теми, курсу, предмету.

для здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" спеціальності 242 "Туризм"

Курс створений для проходження навчальної практики студентами 3-го курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"