У межах навчального курсу «Державне управління та місцеве самоврядування»
розглядаються загальне поняття державного управління і місцевого самоврядування, історія становлення, теорії та концепції, принципи організації роботи органів законодавчої та  виконавчої влади, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Дисципліна націлена на формування знань щодо основ теорії та аналізу виборчої системи, історичної ретроспективи виборчого права та виборчої практики. Курс побудований на порівняльному політологічному аналізі виборчих практик сучасних країн, узагальнені електорального досвіду сучасної України та дослідженні виборчої системи як комплексу взаємодій політичних інституцій та як елементу політичної системи.

Політичний менеджмент і маркетинг - це види управлінських відносин у політиці, що дозволяють вирішувати такі завдання, як управління політичними процесами, зміцнення авторитету державного або політичного діяча, формування електоральних переваг населення, створення політичних союзів і блоків тощо. Знання прикладних технік та інструментів дозволить збільшити поле професійної реалізації майбутнім бакалаврам зі спеціальності "Політологія".

Мета дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам достовірні знання про політичні процеси в суспільстві, сформувати уявлення про систему державної влади в Україні та світі, про основні принципи її побудови й організації, практично оволодіти конкретними знаннями й навичками.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.

Кафедра політології та міжнародних відносин.

Усі напрями підготовки - 2, 3, 4, 5, 6  семестри.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра політології та міжнародних відносин

Напрями підготовки: 6.030104 - політологія - 5 семестр

                                   6.030201 - міжнародні відносини - 4 семестр

Мета курсу - формування теоретичних знань про основні напрямки в наукових дослідженнях міжнародних відносин, сучасні їх теорії. Майбутні спеціалісти з політології та міжнародних відносин могли самостійно аналізувати новітній стан міжнародних відносин, особливості сучасного етапу міжнародного порядку та визначити місце і роль Української держави в цих процесах.

Дисципліна "Основи демократії" передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів-політологів (6.030104 "Політологія"). Її мета полягає в тому, щоб студенти, глибоко засвоївши сутність, теорію, зміст і форми демократії, були здатні обирати та вдосконалювати ті форми демократії, які в сучасних умовах можуть забезпечити високу ефективність функціонування суспільства і соціальну справедливість, підвищувати рівень громадянської культури

Мета викладання дисципліни «Основи галузевих знань» для студентів спеціальності «Політологія» полягає у формуванні знань про сутність основних категорій політології як науки та навчальної дисципліни, у первинному дослідженні політичних явищ, набутті вмінь використовувати здобуті знання у практичній політичній діяльності.

Відповідно до навчального плану напрямку підготовки 052 "Політологія" вивчення дисципліни "Основи галузевих знань" передбачено у першому семестрі першого року навчання.

Дисципліну викладає кафедра політології та міжнародних відносин.

   ІМВ

    Метою дисципліни "Історія міжнародних відносин" є ознайомлення студентів із основними єтапами розвитку міжнародних відносин з давніх часів і до сьогоднішнього дня.

    Дисципліна викладається студентам напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини" у 1-ому, 2-ому та 3-ому семестрах.

6.030104 - Политология, 7-й семестр

6.030201 «Міжнародні відносини», 5-й семестр

 

 Мета дисципліни: Полягає у наданні майбутньому спеціалістові на основі вивчення історії політичних вчень можливості орієнтуватися в сучасній політиці, в розробці та прийнятті тих чи інших політичних рішень.

Дисципліна викладається студентам напряму підготовки 6.030104 "Політологія" у 1-му та 2-му семестрах. 

Навчальна дисципліна "Країнознавство" викладається студентам напряму підготовки 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" і має за мету зформувати теоретичні знання про закономірності й тенденції творення і функціонування держав, розвитку державотворчих процесів, політичних проблем, подій та явищ